Voorwaarden

Polacy Aktywni / Fundacja NAS is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies – per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website – geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt Polacy Aktywni / Fundacja NAS geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Polacy Aktywni / Fundacja NAS of door u aan Polacy Aktywni / Fundacja NAS door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Polacy Aktywni / Fundacja NAS is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan Polacy Aktywni / Fundacja NAS, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Polacy Aktywni / Fundacja NAS mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.

Polacy Aktywni / Fundacja NAS weigert ten alle tijde welk dan ook vorm van de samenwerking, als de wederpartij privé en/of zakelijk een samenwerking / relatie met een derde partij is aangegaan. Mits anders schriftelijk is overeengekomen.

Polacy Aktywni / Fundacja NAS weigert ten alle tijde welk dan ook vorm van de samenwerking, als de wederpartij privé en/of zakelijk een samenwerking / relatie met een derde partij zal aangegaan. Mits anders schriftelijk is overeengekomen.

Polacy Aktywni / Fundacja NAS kan zonder opgaaf van welke reden dan ook weigeren van het verlenen van (GRATIS) advies.