Privacyverklaring

Privacyverklaring

Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers van de website worden door Polacy Aktywni / Fundacja NAS zorgvuldig behandeld en beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG), de Telecommunicatiewet, en overige privacywetgeving stellen.

Informatie over ons privacy beleid

Verwerkingen van persoonsgegevens

Polacy Aktywni / Fundacja NAS geeft u gratis juridisch advies en informatie op alle rechtsterreinen. Bij de werkzaamheden in het kader van onze dienstverlening, en de ondersteuning daarvan legt Polacy Aktywni / Fundacja NAS persoonsgegevens vast. Die gegevens worden ook gebruikt voor de interne bedrijfsvoering van Polacy Aktywni / Fundacja NAS, zoals het financieel beheer, management en beleidsdoeleinden. Daarnaast kunnen de gegevens worden gebruikt voor het verrichten van onderzoek ten behoeve van de dienstverlening, het voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen, en de verantwoording aan derden.

Afhankelijk van de relatie die u met Polacy Aktywni / Fundacja NAS heeft, worden uw gegevens in afzonderlijke persoonsgegevensverwerkingen opgenomen. De verwerkingsverantwoordelijke voor deze verwerkingen is:

Fundacja NAS

De klant van Polacy Aktywni / Fundacja NAS

Als u zich tot Polacy Aktywni / Fundacja NAS wendt voor informatie en advies als u met een juridische vraag of probleem zit, zullen wij in eerste instantie zo min mogelijk gegevens over u vastleggen. De door u meegenomen (achtergrond)informatie met betrekking tot uw vraag of probleem en uw mondelinge toelichtingen leggen wij in beginsel niet vast. U houdt deze informatie zelf bij u en neemt deze zelf weer mee naar huis afloop van het bezoek.

Polacy Aktywni / Fundacja NAS legt bij de uitvoering van haar taken en in het kader van de overige werkzaamheden wel enkele andere gegevens over u vast, met name:

 • uw personalia, kenmerken en contactgegevens;
 • het soort vraag waarmee u bij ons komt;
 • hoe en waar u met ons in contact bent gekomen;
 • het resultaat;
 • gegevens over een eventuele doorverwijzing.

Wij delen uw persoonsgegevens in geval van doorverwijzing met de advocaat of andere partij naar wie wordt doorverwezen.

Vastleggen van gegevens bij klachten en incidenten

Ook in geval van klachten of bij geweldsincidenten, zoals intimidatie, agressie en geweld richting medewerkers, kunnen door ons gegevens worden vastgelegd. In geval van geweldsincidenten is dit vooral ook ter bewaking van de goede orde en veiligheid van de medewerkers en de klanten. Belangen die voor Polacy Aktywni / Fundacja NAS zwaar wegen. Het kan  in dat geval voor Polacy Aktywni / Fundacja NAS noodzakelijk zijn gegevens over het incident vast te leggen, zoals de naam van de persoon die op zodanige wijze de veiligheid of goede orde heeft verstoord dat maatregelen in de vorm van een bezoekersverbod nodig zijn. De betreffende personen worden hierover geïnformeerd.

Betrokkenen kunnen schriftelijk om kennisneming dan wel verbetering van de gegevens verzoeken. Neemt u hiervoor contact op met de Privacy coördinator per post:

Fundacja NAS

T.a.v. Privacy coördinator

info@tilburgpolacyaktywni.nl

Indien u vragen of opmerkingen heeft over hoe Polacy Aktywni / Fundacja NAS omgaat met uw privacy of het verwerken van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming, info@tilburgpolacyaktywni.nl

Gegevens over advocaten

Naast gegevens van klanten worden door ons enkele gegevens bijgehouden van advocaten naar wie wordt doorverwezen. Het gaat daarbij om de contactgegevens van de advocaat en het kantoor.

Vastleggen van gegevens van online bezoekers

De website van Polacy Aktywni / Fundacja NAS kunt u anoniem raadplegen. Polacy Aktywni / Fundacja NAS is niet geïnteresseerd in namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van de website. Statistische gegevens, die iets zeggen over het gebruik van deze website en die van belang zijn voor verbetering van de website, worden wel verzameld. Deze informatie kan worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Polacy Aktywni / Fundacja NAS haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Daarbij worden geen persoonsgegevens vastgelegd.

Polacy Aktywni / Fundacja NAS maakt daarbij gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. IP-adressen worden niet gekoppeld aan identificeerbare informatie van bezoekers en worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt.

Wanneer u buiten kantooruren via deze website per-email reageert, worden de door u verstrekte gegevens gebruikt om te reageren op uw vraag of informatieverzoek.

Uw privacy rechten

U heeft het recht ons te verzoeken om:

 • inzage te geven in uw persoonsgegevens;
 • uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist zijn of verwijderen;
 • bezwaar te maken tegen een verwerking van uw persoonsgegevens;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken;
 • uw persoonsgegevens door te geven aan u of aan een derde; en/of
 • eventueel eerder gegeven toestemming in te trekken.

Deze rechten zijn in veel gevallen aan voorwaarden gebonden, en daarom niet absoluut. Bij een verzoek zullen wij u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen als uw verzoek complex is. We zullen u in dat geval informeren.

U kunt uw verzoek, zoals een verzoek om kennisneming of verbetering van de gegevens, schriftelijk indienen. Om aan uw verzoek te kunnen voldoen moeten wij uw identiteit kunnen vaststellen. U dient daarom bij uw verzoek een kopie van uw identiteitsbewijs of paspoort te voegen. Wij vragen u daarbij het BSN-nummer en uw foto af te schermen of zwart te maken. U kunt daarbij ook gebruikmaken van een speciaal daarvoor bedoelde app van de Rijksoverheid.

Voor het indienen van een verzoek kunt u per post contact opnemen met de Privacy Coördinator:

Fundacja NAS

T.a.v. Privacy coördinator

info@tilburgpolacyaktywni.nl

Op dit adres kunt u ook terecht indien u vragen of klachten heeft over de manier waarop Polacy Aktywni / Fundacja NAS met uw gegevens omgaat, of als u informatie zoekt over de regeling met betrekking tot agressie en geweld in verband met het afhandelen van incidenten bij Polacy Aktywni / Fundacja NAS.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over hoe Polacy Aktywni / Fundacja NAS omgaat met uw privacyverzoek kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. U kunt uw e-mail sturen naar info@tilburgpolacyaktywni.nl

U heeft daarnaast altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor de contactgegevens de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen

Polacy Aktywni / Fundacja NAS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Check daarom regelmatig het privacybeleid voor eventuele updates.

Een klacht over de dienstverlening van Polacy Aktywni / Fundacja NAS

Polacy Aktywni / Fundacja NAS heeft voor de juiste afhandeling van uw klacht in ieder geval de volgende persoonsgegevens nodig:

 • Uw Voorletters en achternaam
 • Uw huisnummer
 • Uw postcode
 • Uw telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum

Uw voorletters, achternaam en mailadres vragen wij van u om u juist te kunnen aanspreken en uw klacht te beantwoorden.

Uw overige persoonsgegevens (uw postcode, huisnummer, telefoonnummer en geboortedatum) hebben wij nodig om uw identiteit te kunnen vaststellen.

Naast deze persoonsgegevens vragen wij nog een aantal andere gegevens van u. Deze gegevens zijn nodig om uw klacht op een juiste manier te kunnen afhandelen.

Uw klacht: De omschrijving van uw klacht is nodig om te begrijpen waarover u ontevreden bent.

Datum van gebeurtenis: De datum waarop uw klacht is ontstaan is noodzakelijk om de oorsprong van uw klacht vast te stellen.

Naam veroorzaker: Indien u een klacht heeft over een specifieke medewerker mag u aangegeven wie dit is. Dit kan ons helpen bij het oplossen van de klacht.

Waar is de klacht ontstaan: Het contactkanaal waar uw klacht is ontstaan is noodzakelijk om de oorsprong van uw klacht vast te stellen.

Datum indienen klacht: Voor een tijdige afhandeling van uw klacht is het noodzakelijk om te weten wanneer u, uw klacht heeft ingediend.

Uw klacht en alle bijbehorende correspondentie wordt gedurende een jaar met een maximum van twee bewaart in een administratie die los staat van ons reguliere klantregistratiesysteem. Uw klacht, bijbehorende informatie en onze correspondentie met u over uw klacht is dus alleen zichtbaar voor de klachtencoördinator. De inhoud van uw klacht zal, indien hier aanleiding toe is, wel besproken worden met de betroken medewerker(s).

Online onderzoek

Polacy Aktywni / Fundacja NAS voert online enquêtes om de dienstverlening te verbeteren. Deelname aan deze enquêtes is niet verplicht en geheel vrijwillig. De enquête kan op ieder moment worden afgebroken. Niet geheel ingevulde enquêtes worden niet bewaard of verder verwerkt.

Bij het invullen van een enquête verwerkt Polacy Aktywni / Fundacja NAS vanwege technische noodzakelijkheid in ieder geval uw IP-adres. Dit IP-adres wordt niet verder verwerkt en niet aan de door u ingevulde enquête gekoppeld. De resultaten van de enquête worden echter geanonimiseerd en vervolgens slechts in anonieme vorm verder verwerkt.

Wij vragen u in een aantal gevallen om een open vraag in te vullen. Wij verzoeken u om hierin geen persoonsgegevens te plaatsen.

De resultaten van de enquête worden gebruikt om de dienstverlening van Polacy Aktywni / Fundacja NAS te verbeteren en worden gedeeld met onze leveranciers en het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Voor het uitvoeren van de enquête maakt Polacy Aktywni / Fundacja NAS gebruik van de software van WordPress.

Disclaimer met betrekking tot de informatie op de website

Polacy Aktywni / Fundacja NAS is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies – per e-mail, of op pagina’s van deze website – geen rechten worden ontleend.

Verder aanvaardt Polacy Aktywni / Fundacja NAS geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Polacy Aktywni / Fundacja NAS of door u.