Polityka prywatności

1. Niniejszy punkt XII Regulaminu określa zasady gromadzenia przetwarzania i wykorzystywania informacji, w tym danych osobowych Usługobiorców Serwisów.

2. Usługodawca POLACY AKTYWNI traktuje ochronę prywatności, w tym ochronę danych osobowych Usługobiorców priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. Usługodawca stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane dane osobowe przez Usługobiorców Serwisówbyły chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem. Odpowiednimi działaniami użytkownicy mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych osobowych w Internecie (m.in. poprzez częstą zmianę hasła dostępowego, stosowania w nich kombinacje liter i cyfr).

3. Administratorem danych osobowych jest POLACY AKTYWNI.

4. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorców Serwisów (niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w ramach usług świadczonych w ramach serwisów). Powyższe dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług, o których mowa w Regulaminie. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne (Telecommunicatiewet).

5. Usługodawca przetwarza dane osobowe na zasadach w niniejszym dokumencie wskazanych i w zakresie w jaki zostały one Usługodawcy udostępnione przez Usługobiorcę. Usługodawca może powierzać przetwarzanie danych podmiotom trzecim wskazanym przez Usługodawcę i działającym na jego zlecenie, w zakresie realizacji usług Serwisów na rzecz Usługobiorców.

6. Usługobiorcom Serwisów przysługują wynikające z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnienia informacyjno- kontrolne, korekcyjne, a także zakazowe w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w sytuacjach w przepisach określonych. Wszelka korespondencja w ww. zakresie powinna być kierowana do Usługodawcy na adres: info@tilburgpolacyaktywni.nl

7. Dane osobowe przekazane przez Usługobiorców mogą być wykorzystywane w celach marketingowych. Na takie działanie Usługodawcy Usługobiorca musi jednak uprzednio wyrazić zgodę. Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisów nie są uzależnione od wyrażenia takiej zgody.

8. Dane osobowe przekazane przez Usługobiorcę mogą być wykorzystywane w celu przesyłania Usługobiorcy informacji handlowych od Usługodawcy lub przesyłania do Usługobiorcy Newslettera zawierającego informacje związane z danym Serwisem i zamieszczonymi w jego ramach ogłoszeniami. Na takie działanie Usługodawcy Usługobiorca musi jednak uprzednio wyrazić zgodę. Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisów nie są uzależnione od wyrażenia takiej zgody.

9. Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania danych eksploatacyjnych charakteryzujących sposób korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczna.

10. Serwis korzysta z tzw. cookies aby lepiej spełniać oczekiwania użytkowników. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Ponadto dla zapewnienia sprawnego korzystania z Serwisu oraz lepszego dopasowania reklamy do Użytkownika i jego zainteresowań używamy także innych niż cookies technologii np. Local Storage. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies oraz innych technologii znajdują się w polityce POLACY AKTYWNI dotyczącej cookies oraz innych technologii.

11. Dane Usługobiorców nie są przez Usługodawcę sprzedawane ani użyczane. Takie czynności mogą być dokonywane przez Usługodawcę jedynie za uprzednim wyraźnym zezwoleniem Usługobiorcy.

12. Usługodawca ma prawo i obowiązek udzielić informacje o posiadanych danych osobowych Usługobiorców organom państwa, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

13. Usługodawca nie odpowiada za zasady polityki prywatności stron www, na które będzie wchodził Usługobiorca poprzez linki zamieszczone na stronie danego Serwisu oraz zasady polityk prywatności podmiotów trzecich świadczących na mocy porozumień zawartych z Usługodawcą za pośrednictwem danego Serwisu usługi na rzecz Usługobiorców w imieniu własnym i na własną rzecz (podmioty te określają swoje polityki prywatności samodzielnie).

14. Wszelkie zmiany dotyczące postanowień w ramach Polityki Prywatności, spowodowane w szczególności wzbogaceniem katalogu usług oferowanych w ramach danego Serwisu, modernizacji Serwisu, zmianami w systemie prawa w zakresie ochrony prywatności, będą komunikowane Usługobiorcom poprzez zmieszczenie informacji na stroniedanego Serwisu oraz poprzez przesłanie na adres mailowy podany podczas rejestracji, odpowiedniej informacji. Wszelkie zmiany wchodzić będą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu poinformowania Usługobiorcy o planowanych zmianach.